Тук може да се запознаете се с част от моите дипломи, допълнителни квалификации, участия в научни изследвания и проекти, участия в научни конференции с доклади, както и с научните ми публикации и доклади.

Допълнителни квалификации:
 • Практическа Арттерапия: Свързване с ресурсите. Майсторски клас – Институт за терапия и експресивни изкуства, 2020 г.
 • Мотивация на учениците за учене и за училище – Съвременни подходи – Фондация “Човек Плюс”, 2020 г.
 • Оценяване и стимулиране на творчеството в клас и в училище – Фондация “Човек Плюс”, 2020 г.
 • Стилове на учене, когнитивен скрийнинг, множествена интелигентност – Фондация “Човек Плюс”, 2020 г.
 • Киберзависимости и кибертормоз – Фондация “Човек Плюс”, 2020 г.
 • Резилиънсът (психична устойчивост към трудности) в училище: методики за оценяването и стимулирането му – Фондация “Човек Плюс”, 2020 г.
 • Магията на терапевтичните приказки и кукли – Институт по позитивна психотерапия, 2018 г
 • Обучение по детска психотерапия – Институт по позитивна психотерапия, 2017-2018 г
 • Обучение в майсторско ниво по позитивна психотерапия, Дружество по позитивна психотерапия в България, 2015-2020 г
 • Базисно обучение по позитивна психотерапия, Дружество по позитивна психотерапия в България, 2014-2015 г 
 • Подбор, системи за мотивация и атестация на персонала – Вариант Б, 2005 г
 • Професионален подбор – ЮЗУ “Неофит Рилслки”, 1999 г
 • Семинар за стартиране и работа на Горещ телефон за деца и юноши – Асоциация Анимус, 1999 г
 • Психологически портрет на правонарушителя – ЮЗУ “Неофит Рилслки”, 1996 г
Участия в научни изследвания и проекти:
 • Програма “Step by step” – изследователски екип – Фондация “Отворено общество”, 1996 г
Участия в научни конференции с доклади:
 • Научно-практическа конференция „Информационни технологии в обучението І-ІV клас”, с. Абланица, общ. Хаджидимово, 2010
 • International Conference “Quality in Education in the Balkans”Balkan Society for Pedagogy and Education, София, 2005
 • Международна научно-практическа конференция “Преподаване, учене и контрол във висшето образование”, Международното висше бизнес училище, Правец, Ботевград, 2004
 • Втора национална конференция по психология “Активност и адаптация на личността в условия на промени”, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2004
 • Първа национална научна конференция по психология “Психологията на прага на третото хилядолетие”, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2002
 • Международна научна конференция “Превантивната и корекционната педагогическа дейност за преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества”, СУ “Климент Охридски”, София, 2001
Научни публикации и доклади:
 • Тодорова, Л., Семерджиева, Б. (2010) Стимулиране на творческата активност на учениците чрез извънкласните занятия в Интернет. Информационни технологии в обучението І-ІV клас.
 • Иванова, Б. (2006). Влияние на родителското поведение върху идеала за партньор на детето. Начално училище, кн. 1, 45-54.
 • Иванова, Б. (2006). Влияние на родителското поведение върху Аз-идеално на детето. Образование, кн. 1, 81-89.
 • Иванова Б. (2006). Компютърните игри – средство за развитие на мисловните качества на учениците. Активност и адаптация на личността в условия на промени. Сборник от научни статии, т. 1. Благоевград: ЮЗУ “Н. Рилски”, 186-191.
 • Todorova L, Ivanova, B. (2005). The Development of Cognitive Processes of Students’ in Out of-Class Activities through the Internet. Quality in Education in the Balkans, 231-237.
 • Иванова, Б. (2004). Компютърни технологии и психологически условия за ефективна научно-възпитателна дейност. Преподаване, учене и контрол във висшето образование. Правец, 505-509.
 • Тодорова, Л., Иванова, Б. (2004) Развитие на когнитивните процеси на учениците в извънкласната дейност със средствата на Интернет. „Начално училище”, кн. 6/2004 (8 с.)
 • Иванова Б. (2002). Потребност от сигурност и склонност към наркомания у 16 – 18-годишните юноши. Психологията на прага на третото хилядолетие. Сборник от научни съобщения. Благоевград: ЮЗУ “Н. Рилски”, 378-384.
 • Тодорова, Л., Иванова, Б. (2001). Превантивната дейност с младежи, склонни към употреба с наркотични вещества. Психолого-педагогически аспекти. Превантивната и корекционна педагогическа дейност за преодоляване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. София: СУ “Климент Охридски”, 193-205.

Върнете се на предишната страница.